Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017

  2017-10-18 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  KRAFTIGT FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT

  TREDJE KVARTALET[1]

  • Nettoomsättningen ökade med 5,5 procent till 868,1 (822,6) miljoner kronor
  • Bruttomarginalen ökade med 5,6 procentenheter till 23,6 (18,0) procent
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 22,0 (-1,3) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (-30,9) miljoner kronor
  • Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet förbättrades till -0,01 (-0,31) kronor före och efter utspädning
  • Likvida medel var 433,8 (180,9) miljoner kronor vid periodens slut

  FÖRSTA NIO MÅNADERNA[1]

  • Nettoomsättningen ökade med 3,9 procent till 2 765,7 (2 662,0) miljoner kronor
  • Bruttomarginalen ökade med 5,1 procentenheter till 22,7 (17,6) procent
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 69,3 (-5,2) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet uppgick till 13,0 (-61,3) miljoner kronor
  • Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet förbättrades till -0,20 (-1,38) kronor före och efter utspädning
  Miljoner kronor 2017
  Jul-sep 
  2016
  Jul-sep 
  Δ  2017
  Jan-sep 
  2016
  Jan-sep 
  Δ 
  Nettoomsättning 868,1  822,6  6%  2 765,7  2 662,0  4% 
  Bruttoresultat 204,9  148,0  38%  627,6  469,3  34% 
  Bruttomarginal 23,6%  18,0%     22,7%  17,6%    
  Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 22,0  -1,3  69,3  -5,2 
  Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar, procent 2,5%  -0,2%     2,5%  -0,2%    
  Rörelseresultat 3,4  -30,9    13,0  -61,3   
  Rörelsemarginal 0,4%  -3,8%     0,5%  -2,3%    
  Kassaflöde från rörelsen -33,7 -119,7 -121,6  -215,7 

  [1]Tretti AB avyttrades i det tredje kvartalet 2016 och Lekmer AB i det andra kvartalet 2017. Dessa bolag redovisas under avvecklad verksamhet i koncernen. Historiska jämförelsesiffror i resultaträkningar och kassaflödesrapporter visar kvarvarande verksamhet. I rapporten redovisas kvarvarande verksamhet om inget annat anges. Dessutom räknas räntekostnader inom Qliro Financial Services som kostnad för sålda varor och tjänster i koncernredovisningen sedan första kvartalet 2017, vilket justerats för i jämförelseperioden.

  Under första nio månaderna 2017 redovisas inga jämförelsestörande poster. I denna rapport har inte historiska jämförelsetal justerats för jämförelsestörande poster under 2016 såsom tidigare.


  KRAFTIGT FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT

  Qliro Group har ytterligare förstärkt sin position inom digital handel i Norden under kvartalet. Vi har gjort framsteg i linje med den strategiska inriktning som vi kommunicerade i början av året. Vår e-handelsverksamhet ökade omsättningen, bruttomarginalen och rörelsemarginalen. Qliro Financial Services drar nytta av dessa volymer och växer sin omsättning och erbjudande. Nya finansiella tjänster vidgar vår position i värdekedjan och förbättrar ytterligare våra förutsättningar för lönsam tillväxt.

  Tillväxt och stärkt bruttomarginal
  Koncernens nettoomsättning ökade med 6 procent (4 procent rensat för valutakursförändringar) samtidigt som bruttomarginalen förstärktes med 5,6 procentenheter till 23,6 procent i kvartalet. Ökningen drevs av tillväxten för CDON Marketplace, tillväxten och lönsamheten inom Nelly samt expansionen inom Qliro Financial Services. Vidare är vi nöjda med kassaflödet i Health and Sports Nutrition Group.

  Tillväxten i CDON Marketplace skapar skalfördelar
  CDON Marketplace bruttoförsäljningsvärde ökade med 8 procent i kvartalet, trots negativ påverkan av en ny skatt på hemelektronikförsäljning i Sverige. Vi fortsätter att satsa för att bygga den ledande digitala marknadsplatsen i Norden. Vi är övertygade om att detta långsiktigt är rätt även om det innebär ökade kostnader för teknikutveckling och marknadsföring. Tillväxten för CDON Marketplace driver volymer och skalfördelar för hela gruppen, inklusive Qliro Financial Services.

  Nelly rätt positionerat för lönsam tillväxt
  Nellys omsättning ökade med 10 procent till 278 miljoner kronor och rörelseresultat före av- och nedskrivningar ökade med 17 miljoner kronor till 24 miljoner kronor i kvartalet. Detta drevs delvis av en hög andel egna varumärken i förhållande till total försäljning och god lojalitet i kundgruppen. Likt CDON Marketplace driver Nellys tillväxt volymer för Qliro Financial Services.  

  Qliro Financial Services lanserade nya tjänster
  Qliro Financial Services ökade rörelseintäkterna med 28 procent till 56 miljoner kronor och rörelseresultatet före av- och nedskrivningar ökade till 11 miljoner kronor i kvartalet. Vi fortsätter att lansera nya tjänster och under kvartalet inleddes en gradvis introduktion av privatlån i Sverige.

  Health and Sport Nutrition Group ökade kassaflödet
  Health and Sport Nutrition Groups nettoomsättning minskade med 5 procent till 183 miljoner kronor i kvartalet. Vi växer inom Bodystore (hälsokost) och Fitness Market Nordic (grossistverksamhet), men minskar i Gymgrossisten i Sverige. Vi fortsätter att fokusera på kassaflödet som ökade till 53 miljoner kronor för de första nio månaderna. Som tidigare kommunicerat pågår en process där vi söker potentiella partnerskap och utvärderar strategiska alternativ för att skapa ytterligare aktieägarvärde.  

  Ledande plattform för digital handel
  Qliro Groups mål är att vara den ledande nordiska plattformen för digital handel med kompletterande finansiella tjänster. Fokus ligger på CDON Marketplace, Nelly och Qliro Financial Services.

  Strategin för Qliro Financial Services är att skapa ett finansbolag med ett starkt erbjudande av betaltjänster och finansiella tjänster som förenklar konsumenters vardag. Fokus är att lansera attraktiva, kundvänliga och innovativa finansiella tjänster. Vi drar ökad nytta av de kundrelationer och affärsvolymer som genereras inom koncernens e-handel vilket ger låga kundanskaffningskostnader. Samtidigt säkerställer vi att våra e-handlare erbjuder enkla och effektiva betalningar med god konvertering. Qliro Financial Services förlänger relationen med konsumenterna efter deras köp på nätet. Detta ökar kundlojaliteten och ger möjlighet att erbjuda fler nya tjänster.

  Marknaden för e-handel är under snabb förändring. Under året har vi stärkts i tilltron till vår strategiska inriktning att bredda marknadsplatsen, förstärka egna varumärken inom mode, effektivisera logistiken, dra nytta av datadrivna kundrelationer och bredda vår roll i värdekedjan med finansiella tjänster. Vi arbetar vidare för att förverkliga strategin med kontinuerliga effektiviseringar och investeringar.

  Stockholm i oktober 2017
  Marcus Lindqvist, VD och koncernchef

  LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL

  Qliro Groups långsiktiga finansiella mål är:

  CDON Marketplace

  • Uppnå en organisk tillväxt i bruttoförsäljningsvärde om i genomsnitt 10 procent per år.
  • Generera ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om 1 – 2 procent av bruttoförsäljningsvärdet.  

  Fashion (Nelly och NLYMan)

  • Uppnå en organisk tillväxt om i genomsnitt 8 procent per år.
  • Generera en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar om minst 6 procent.  

  Qliro Financial Services

  • Uppnå ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om lägst 150 miljoner kronor under 2019.

  För Health and Sports Nutrition Group (tidigare segmentet Gymgrossisten) prioriteras en kontinuerlig förbättring av rörelseresultat och kassaflöden samt utveckling av varumärket.

  VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER DET TREDJE KVARTALET 2017

  Patrik Illerstig lämnat Qliro Financial Services
  Den 10 augusti meddelade Qliro Group att Patrik Illerstig, Head of Qliro Financial Services, sagt upp sig från sin befattning inom Qliro Group och att rekryteringsprocessen för en efterträdare inletts.

  Qliro lanserade privatlån i Sverige
  Den 4 september inledde Qliro Groups dotterbolag Qliro AB den gradvisa lanseringen av privatlån i Sverige. Privatlån blir ett komplement till Qliro AB:s huvudsakliga tjänster som betalningar, faktura och delbetalning. Tjänsten är helt digital. Initialt kan privatpersoner låna mellan 20 000 och 350 000 kronor utan säkerhet.

  Telefonkonferens
  Analytiker, investerare och media är inbjudna till ett konferenssamtal idag klockan 10. För att delta, vänligen ring:
  Sverige 08 5065 3942
  UK +44 330 336 9411
  US +1 719 325 2202
  PIN-koden för att delta: 8742446

  Presentationsmaterialet och webcast publiceras på www.qlirogroup.com/investerare/presentationer/ 

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Marcus Lindqvist, koncernchef och verkställande direktör
  Mathias Pedersen, finansdirektör
  Telefon: 010 703 20 00

  Erik Löfgren, Head of Communications
  Telefon: 0700 80 75 06
  press@qlirogroup.com, ir@qlirogroup.com


  Om Qliro Group

  Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver CDON.COM (Nordens ledande marknadsplats), Nelly.com och NLYman.com (mode), Gymgrossisten och Bodystore.com (hälsa och träning) samt Qliro Financial Services, Under 2016 omsatte gruppen 4 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017 klockan 8:00 CET.

  Prenumerera