Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2016

  2016-10-20 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Tredje kvartalet (1)

  •  Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet minskade med 1 % och uppgick till 917,1 (930,3) mkr
  •  Bruttomarginalen för kvarvarande verksamhet, exklusive jämförelsestörande poster, steg med 3,0 procentenheter till 17,8 % (14,8 %)
  •  Rörelseresultatet före avskrivningar (Ebitda) för kvarvarande verksamhet, exklusive jämförelsestörande poster, förbättrades till -12,7 (-18,5) mkr 
  •  Rörelseresultatet (Ebit) för kvarvarande verksamhet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till -31,8 (-28,3) mkr
  •  Jämförelsestörande poster påverkade rörelseresultatet (Ebit) med -20,0 (-13,0) mkr
  •  Resultat efter skatt uppgick till -45,8 (-32,0) mkr
  •  Resultat per aktie exklusive avvecklad verksamhet uppgick till -0,30 (-0,21) kronor före och efter utspädning
  •  Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet, före och efter utspädning, uppgick till -0,31 (-0,21) kronor
  •  Kassaflödet från rörelsen för den kvarvarande verksamheten uppgick till -109,1 (-111,3) mkr

  Första nio månaderna (1)

  •  Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 2 945,1 (2 943,0) mkr
  •  Bruttomarginalen för kvarvarande verksamhet, exklusive jämförelsestörande poster, steg med 1,3 procentenheter till 17,0 % (15,7 %)
  •  Rörelseresultatet före avskrivningar (Ebitda) för kvarvarande verksamhet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till -30,0 (-34,2) mkr 
  •  Rörelseresultat (Ebit) för kvarvarande verksamhet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till -76,8 (-60,9 ) mkr
  •  Jämförelsestörande poster påverkade rörelseresultatet (Ebit) med -35,4 (-30,9) mkr
  •  Resultat efter skatt uppgick till -206,4 (-72,2) mkr
  •  Resultat per aktie exklusive avvecklad verksamhet uppgick till -0,64 (-0,49) kronor före och efter utspädning
  •  Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet, före och efter utspädning, uppgick till -1,38 (-0,48) kronor
  •  Kassaflödet från rörelsen för den kvarvarande verksamheten uppgick till -338,3 (-376,1) mkr

  (1) Under det tredje kvartalet slutförde Qliro Group försäljningen av dotterbolaget Tretti AB. Kvarvarande verksamhet exkluderar således Tretti som redovisas under Avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. Historiska jämförelsesiffror i resultaträkningar och kassaflödesrapporter har justerats på motsvarande vis. Även tabellen nedan visar kvarvarande verksamhet.

  Dubblerade rörelseintäkter inom Qliro FS och betydande lönsamhetsförbättring i Nelly

  Under mina första två månader på Qliro Group har jag fokuserat på att lära känna organisationen närmare och att, tillsammans med vår nye finanschef, granska våra verksamheter i mer detalj. Överlag är jag imponerad av tillväxten och möjligheterna inom Qliro Financial Services, standarden på verksamheten inom Gymgrossisten såväl som de betydande resultatförbättringarna inom Nelly. CDON fortsätter att växa försäljningen som genereras av externa återförsäljare på CDON Marketplace, men vi kommer att behöva fokusera på balansen mellan denna tillväxt och lönsamhet. Lekmer har fortsatt tydliga utmaningar kopplade till sin lagerverksamhet, något som påverkar både tillväxt och resultat, vilka vi adresserar. Sammantaget utgör koncernen en mycket stark plattform som vi kan bygga vidare på, men med utmaningar och möjligheter kopplade till operationell effektivitet.

  Vår översyn har även lett till beslutet att sänka rörelserisken i koncernen genom att införa en mer återhållen syn på flera aspekter kring redovisningsprinciper, bl.a. aktivering av utvecklingskostnader och lagerhantering. Detta medförde en negativ resultatpåverkan om 20 miljoner kronor i kvartalet. Vi är övertygade om att dessa nya förutsättningar kommer att ge en tydligare bild av vår underliggande intjäning framöver, och medföra en mer effektiv styrning, lägre kapitalbindning och förbättrade kassaflöden.

  Parallellt har vi påbörjat en strategiöversyn som förväntas vara klar innan årsskiftet. Vi granskar varje segment och deras respektive utmaningar och möjligheter, medan vi även ser över verksamhetsstrukturen med syftet att utvärdera synergier, optimera skalbarhet och tydliggöra potentialen i Qliro Financial Services.

  Operationell effektivitet
  Qliro Groups omsättning sjönk med en procent under det tredje kvartalet medan bruttomarginalen ökade med tre procentenheter till 17,8 procent. Bruttomarginalökningen drevs av Qliro Financial Services fortsatta resultatökning samt Nellys framgångsrika arbete med att förbättra sortimentsstrategin och fortsatta fokus på egna varumärken. På en övergripande nivå växer försäljningen i våra e-handelsverksamheter dock inte i takt med marknaden. Detta är delvis ett resultat av ett medvetet beslut att fokusera på lönsamhet snarare än tillväxt.

  En grund for framtida tillväxt kommer att läggas genom effektivare verksamheter, drivet av ett strukturerat arbete med fokus på ständiga förbättringar.

  För närvarande är Lekmer inte lönsamt. Lekmer har ett starkt erbjudande i ett attraktivt segment med hög tillväxtpotential och bolaget har även återupprättat en god kundnöjdhet. Sammantaget gör detta att den underliggande affärsmodellen är attraktiv. För att kunna realisera denna potential, kommer vi fortsätta att investera tid och resurser i Lekmer. Vi har inlett med att stärka bolagets ledningsgrupp och inititierat projekt som fokuserar på att höja kundupplevelsen, IT-innovation och lagereffektivitet.

  Stor potential inom finansiella tjänster
  Qliro Financial Services fortsatte att växa starkt, och totala rörelseintäkter ökade med 113 % i kvartalet. Resultatet har kontinuerligt ökat och bolaget nådde ett nollresultat före skatt i kvartalet. Bolaget behåller sitt fokus på produktutveckling i syfte att bredda och stärka erbjudandet till både konsumenter och handlare. I frågan om ansökan om tillstånd att verka som kreditmarknadsbolag, förväntar vi oss ett beslut från Finansinspektionen före årsskiftet.

  Sammantaget är mina första iakttagelser att Qliro Group har väl etablerade varumärken, en stark produkt­portfölj samt mycket kompetenta och dedikerade medarbetare. I en snabbt föränderlig omgivning är det nödvändigt att förstå och anpassa sig till kundens behov och därmed utveckla en företagskultur som främjar tydlighet, snabbhet och innovation. Vi har fortfarande vissa utmaningar att hantera inom våra verksamheter, men jag ser med tillförsikt fram emot att tillsammans med samtliga medarbetare skapa aktieägarvärde genom att utveckla en mer konkurrenskraftig och starkare koncern.

  Stockholm i oktober 2016

  Marcus Lindqvist, VD och koncernchef

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Marcus Lindqvist, koncernchef och verkställande direktör
  Tfn: 010-703 20 00

  Mathias Pedersen, CFO                    
  Tfn: 010-703 20 00

  Frågor från press, investerare och analytiker:
  Erik Löfgren, kommunikationschef                 
  Tfn: 0700-80 75 06

  E-post: press@qlirogroup.com, ir@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e-handelsaktör inom konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly (Nelly.com, NLYman.com, Members.com) och Gymgrossisten (Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com, Milebreaker.com och Fitness Market Nordic). I koncernen ingår även betal- och konsumentfinansieringslösningen Qliro. Under 2015 genererade gruppen över 4,4 miljarder kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista under kortnamnet ”QLRO”. 

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2016 kl. 08:00 CET.


  Prenumerera