Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2015

  2015-10-21 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen var i linje med föregående år och uppgick till 1 116,8 (1 121,2) Mkr
  • Rörelseresultatet exklusive avyttrade rörelser under 2014 och poster av engångskaraktär uppgick till -28,2 (1,5) Mkr
  • Inklusive avyttrade rörelser under 2014  och poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till -41,1 (1,6) Mkr
  • Valutaeffekter har påverkat rörelseresultatet negativt med över 20 Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till -32,0 (-4,7) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,21 (-0,04) kronor
  • Kassaflödet från rörelsen, exklusive Qliro Financial Services förändring i lånebok, uppgick till -72,1 (-87,4) Mkr

  Första nio månaderna

  • Nettoomsättningen ökade med 5% och uppgick till 3 488,7 (3 317,2) Mkr. Inklusive avyttrade rörelser ökade nettoomsättningen med 4%
  • Rörelseresultatet exklusive avyttrade under 2014  rörelser och poster av engångskaraktär uppgick till -59,8 (0,6) Mkr
  • Inklusive avyttrade rörelser under 2014  och poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till -90,8 (36,6) Mkr
  • Valutaeffekter har påverkat rörelseresultatet negativt med över 45 Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till -72,2 (12,3) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,48 (0,09) kronor
  • Kassaflödet från rörelsen, exklusive Qliro Financial Services förändring i lånebok, uppgick till -216,2 (-181,7) Mkr

  VD-ord
  Paul Fischbein, VD och koncernchef kommenterar: ”Det tredje kvartalet karaktäriserades av omfattande operationella omställningar och marknadsmässiga utmaningar, såsom negativa valutaeffekter och lägre efterfrågan bland konsumenter i Finland och Norge. Försäljningen i Sverige är fortsatt stark. Vi har slutfört flera viktiga operationella initiativ och investeringar som skapar förutsättningar för att nå våra långsiktiga lönsamhetsmål. Vår starka balansräkning med sunda lagernivåer och en nettokassa medför att vi sammantaget har en stabil finansiell position. Detta, i kombination med de slutförda projekten, ger oss en starkare plattform som kan facilitera volymökningar och framtida lönsamhet.

  För att accelerera utvecklingen av CDON Marketplace har ledningsgruppen förstärkts med bland annat ny VD, CFO, Head of Marketplace samt Head of Operations.  Dessutom har lagerkonsolideringen slutförts , i linje med estimerade kostnader. All lagerverksamhet sker nu i ett nytt och modernt centrallager, vilket möjliggör koordinerade leveranser och en förbättrad kundupplevelse.

  Lekmer har under kvartalet fokuserat på att driftsätta sitt nya högautomatiserade lager. Driftsättningen av lagret tog längre tid än planerat och driftstörningarna hade större påverkan på försäljningen än förväntat. Som en följd var försäljningen och resultatet under det tredje kvartalet lägre än väntat. Lagerverksamheten har nu återgått till normala nivåer och hittills i oktober ökar återigen försäljningen.

  Nelly fortsätter att växa starkt på den svenska marknaden där tillväxten uppgick till 22 procent under det tredje kvartalet. Nellys nordiska fokus har inneburit att försäljningen utanför Norden minskat. Detta var förväntat men det har likväl haft negativ påverkan på tillväxten i kvartalet. En viktig del av Nellys strategi är att öka andelen försäljning av egna varumärken. Det är därför betydelsefullt att försäljningen av produkter under egna varumärken fortsatte att växa och uppgick till 32% av omsättningen under kvartalet. Nellys underliggande resultatförbättringar har överskuggats av betydande negativa valutaeffekter, jämfört med tredje kvartalet föregående år, främst hänförligt till dyrare inköp i USD och GBP.

  I syfte att säkerställa fortsatt stark försäljning och lönsamhet inom Gymgrossisten har vi genomfört en omorganisation som successivt kommer ge en besparing vilken på helårsbasis uppgår till cirka 8 Mkr. Tretti fortsatte att uppvisa imponerande och stadig tillväxt, som uppgick till 18% i kvartalet.

  Inom Qliro Financial Services fortsätter utvecklingen i hög takt, både i Sverige och i Finland. Under oktober månad lanserades betaltjänsten även i Danmark och när vi erhåller tillstånd att bli kreditmarknadsbolag förväntas lansering av betallösningen även att ske i Norge. Utöver själva betallösningen arbetar Qliro Financial Services med lansering av ytterligare finansiella tjänster och vi planerar exempelvis att introducera inlåning från allmänheten efter att tillståndet att bli kreditmarknadsbolag erhålls. Bolaget har sedan lanseringen i december 2014 hanterat över 2,4 miljoner transaktioner från över 1 miljon unika kunder och affärsvolymer som överstiger 1,9 miljard kronor. Det är imponerande volymer på kort tid och visar på den framtida potentialen inom Qliro Financial Services. Detta är naturligtvis mycket spännande.

  Sammanfattningsvis har vi nu en starkare plattform på plats och vi ser fram emot det viktiga fjärde kvartalet.”

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:

  Paul Fischbein, koncernchef och verkställande direktör
  Tfn: +46 (0) 10 703 20 00

  Nicolas Adlercreutz, CFO
  Tfn: +46 (0) 70 587 44 88

  Frågor från press, investerare och analytiker:
  Erik Löfgren, kommunikationschef                 
  Tfn: +46 (0) 700 80 75 06
  E-post: press@qlirogroup.com, ir@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e-handelsaktör inom konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly (Nelly.com, NLYman.com, Members.com), Gymgrossisten (Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com, Milebreaker.com) och Tretti. I koncernen ingår även betaltjänsten Qliro. Under 2014 genererade koncernen 5,0 miljarder kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista under kortnamnet ”QLRO”.

  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Qliro Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2015 klockan 08:00 CET.

  Prenumerera