Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2014

  2014-10-22 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  21 % försäljningstillväxt i det tredje kvartalet

  Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen, exklusive avyttrade rörelser, ökade med 21% och uppgick till 1 121,2 (928,8) Mkr. Inklusive avyttrade rörelser ökade nettoomsättningen med 18% och uppgick till 1 121,2 (949,6) Mkr
  • Rörelseresultatet exklusive avyttrade rörelser och engångsposter uppgick till 1,5 (-17,2) Mkr. Inklusive avyttrade rörelser och engångsposter uppgick rörelseresultatet till 1,6 (-17,9) Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4,7 (-21,1) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,05 (-0,21) kronor
  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till -97,7 (14,6) Mkr
  • Efter kvartalets slut har styrelsen beslutat om en företrädesemission om cirka 650 Mkr

  Första nio månaderna

  • Nettoomsättningen, exklusive avyttrade rörelser, ökade med 15% och uppgick till 3 317,2 (2 888,1) Mkr. Inklusive avyttrade rörelser ökade nettoomsättningen med 13% och uppgick till 3 365,2 (2 969,9) Mkr
  • Rörelseresultatet exklusive avyttrade rörelser och engångsposter uppgick till 0,6 (-25,3) Mkr. Inklusive avyttrade rörelser och engångsposter uppgick rörelseresultatet till 36,6 (-74,6) Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 12,3 (-83,1) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,11 (-1,03) kronor
  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till -193,1 (-276,6) Mkr

  VD-ord
  Paul Fischbein, VD och koncernchef kommenterar: ”CDON Groups säljmomentum fortsatte under det tredje kvartalet. Koncernen växte totalt med 21 procent med goda försäljningssiffror i samtliga segment, i synnerhet inom Nelly som växte med 30 procent.

  Även koncernens resultat fortsatte att förbättras, bland annat som ett resultat av de initiativ som lanserats under de två senaste åren. Till exempel redovisar den svenska delen av Nelly en rörelsemarginal under tredje kvartalet om 5 procent och 4 procent för niomånadersperioden jämfört med en förlust föregående år.

  Lekmer och Tretti fortsatte att visa god tillväxt med 58 respektive 29 procent. Omvandlingen av CDON.com fortsatte i linje med plan, med ökande intäkter och tillväxt inom Marketplace.

  Vår egenutvecklade betallösning Qliro övergår nu efter framgångsrika pilottester till att under slutet av året och nästa år rullas ut på koncernens svenska butiker. Det är ett viktigt nästa steg i lanseringen av Qliro och något vi ser väldigt mycket fram emot.

  Som ett led i att förbättra informationsgivningen kring utvecklingen av de individuella segmenten, utökar vi från och med det tredje kvartalet segmentsredovisningen och vi delar även upp segmentet Underhållning i CDON.com och Lekmer. Därmed redovisas samtliga våra större operativa bolag eller underkoncerner separat. För vidare information se sidan 6.

  I syfte att lansera Qliro Payment Solution i full skala, underlätta dotterbolagens expansion, i synnerhet inom Nelly, och för att stärka balansräkningen genom förtidslösen av konvertibeln, har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 650 Mkr.”

  ***

  För ytterligare information, besök www.cdongroup.com, eller kontakta:

  Paul Fischbein, koncernchef och verkställande direktör
  Tfn: +46 (0) 10 703 20 00

  Frågor från investerare och analytiker:
  Nicolas Adlercreutz, CFO
  Tfn: +46 (0) 70 587 44 88

  Frågor från press:
  Fredrik Bengtsson, kommunikationschef
  Tfn: +46 (0) 70 080 75 04
  E-post: press@cdongroup.com, ir@cdongroup.com

  Om CDON Group
  CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e-handelsaktör inom konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly (Nelly.com, NLYman.com, Members.com), Gymgrossisten (Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com, Milebreaker.com) och Tretti. I koncernen ingår även betaltjänsten Qliro. Under 2013 genererade gruppen 4,5 miljarder kronor i intäkter. CDON Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista under kortnamnet ”CDON”.

  Informationen i denna delårsrapport är sådan som CDON Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2014 klockan 08:00 CET.

  Prenumerera