Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2015

  2015-07-16 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Fortsatt försäljningstillväxt

  Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 8% till 1 175,4 (1 091,0) Mkr Inklusive avyttrade rörelser ökade nettoomsättningen med 6%
  • Rörelseresultatet från den nuvarande operativa verksamheten uppgick till -3,7 (-0,5) Mkr
  • Inklusive Qliro Financial Services samt avyttrade rörelser och engångsposter uppgick rörelseresultatet till -15,3 (35,0) Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till -10,8 (21,2) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,07 (0,17) kronor
  • Kassaflödet från rörelsen, exklusive Qliro Financial Services förändring i lånebok, uppgick till 74,1 (73,4) Mkr

  Första halvåret

  • Nettoomsättningen ökade med 8% och uppgick till 2 371,9 (2 196,0) Mkr. Inklusive avyttrade rörelser ökade nettoomsättningen med 6%
  • Rörelseresultatet från den nuvarande operativa verksamheten uppgick till -5,0 (-1,0) Mkr
  • Inklusive Qliro Financial Services samt avyttrade rörelser och engångsposter uppgick rörelseresultatet till -49,6 (35,0) Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till -40,2 (17,1) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,26 (0,13) kronor
  • Kassaflödet från rörelsen, exklusive Qliro Financial Services förändring i lånebok, uppgick till -144,2 (-94,2) Mkr

  VD-ord
  Paul Fischbein, VD och koncernchef kommenterar: ”Under det andra kvartalet 2015 fortsatte vi att genomföra vår tillväxtstrategi. De flesta av våra dotterbolag levererade god försäljningstillväxt samtidigt som utrullningen av Qliro Financial Services fortsatte i hög takt.

  Under det andra kvartalet var Nelly för första gången, omsättningsmässigt, Gruppens största bolag. De positiva effekterna av Nellys fokus på de nordiska marknaderna börjar visa sig och tillväxten i Norden var cirka 25%, drivet av stark försäljning i Sverige. En viktig del av Nellys tillväxtstrategi är att öka andelen försäljning av egna varumärken. Det är därför glädjande att kunna konstatera att försäljningen av produkter under egna varumärken har accelererat och uppgick till 35% av Nellys omsättning under det andra kvartalet. Denna framgång kommer att vara central för Nellys framtida lönsamhet. Nelly uppvisar, totalt sett, ett positivt momentum trots att viktiga inköpsvalutor, som USD och GBP, har stärkts mot den svenska kronan. Under kvartalet har valutaeffekten haft negativ inverkan på Nellys resultat men exklusive detta syns en underliggande resultatförbättring jämfört med föregående år.

  Utvecklingen av CDON Marketplace är också mycket positiv och arbetet med att omvandla verksamheten till en marknadsplats för e-handel i Norden fortsätter. Försäljningen som genererades till externa återförsäljare växte med 75% under kvartalet. Den snabba transformeringen har varit positiv för CDONs resultat som förbättrats jämfört med föregående år. Inom kort slutförs även CDONs viktiga lagerkonsolideringsprojekt.

  Tretti har under flera kvartal i rad uppvisat stabil och hög tillväxt, 17% under det andra kvartalet, tillsammans med positivt resultat. Flytten av Trettis kontor och den nya organisationen har därmed redan börjat ge resultat. Lekmer har under kvartalet fokuserat på att driftsätta det nya högautomatiserade lagret. Det är viktigt att det är helt intrimmat innan det fjärde kvartalet och arbetet fortsätter under det tredje kvartalet. Trots driftsättningen uppgick tillväxten till 22% under det andra kvartalet. När den nya infrastrukturen är på plats förväntas det ha positiv påverkan på såväl kundnöjdhet som effektivitet. 

  Gymgrossisten uppvisade en tillväxt om 5% och även om den nordiska marknaden har mognat är tillväxten lägre än förväntat. Den lägre tillväxten i kombination med att inköpsvalutor stärkts mot den svenska kronan har kortsiktigt påverkat bruttomarginalen och rörelseresultatet negativt. Vi arbetar löpande med att säkerställa fortsatt hög försäljning och intjäning.

  Qliro Financial Services lanserades under det fjärde kvartalet förra året. På mindre än ett år har vi hanterat över 1,5 miljoner kundorder samt hanterat affärsvolymer som överstiger 1 miljard kronor. Under kvartalet fortsatte utrullningen av betallösningen i Finland där alla koncernens sajter nu erbjuder Qliro som betalningsalternativ. Vidare är den externa efterfrågan hög och anslutningen av externa kunder och samarbeten med plattformsleverantörer har fortsatt. Vi ansökte om tillstånd att bli kreditmarknadsbolag tidigare under året och i samband med att vi erhåller tillståndet kommer det att skapa intressanta förutsättningar för lansering av nya initiativ och lansering av betallösningen på ytterligare marknader. Efter dessa inledande månader är vi naturligtvis väldigt entusiastiska inför Qliro Financial Serivices fortsatta utveckling.

  Sammanfattningsvis har vi stärkt våra marknadspositioner ytterligare. Vi har sunda och tillfredställande lagernivåer, ett bra momentum och ser fram emot det viktiga andra halvåret.”

  ***

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:

  Paul Fischbein, koncernchef och verkställande direktör
  Tfn: +46 (0) 10 703 20 00

  Frågor från investerare och analytiker:
  Nicolas Adlercreutz, CFO                 
  Tfn: +46 (0) 70 587 44 88
  E-post: ir@qlirogroup.com

  Frågor från press:
  Fredrik Bengtsson, kommunikationschef                     
  Tfn: +46 (0) 70 080 75 04
  E-post: press@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e-handelsaktör inom konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly (Nelly.com, NLYman.com, Members.com), Gymgrossisten (Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com, Milebreaker.com) och Tretti. I koncernen ingår även betaltjänsten Qliro.
  Under 2014 genererade koncernen 5,0 miljarder kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista under kortnamnet ”QLRO”.

  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Qliro Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2015 klockan 08:00 CET.

  Prenumerera