Skicka ett meddelande

  CDON Group offentliggör det preliminära resultatet för 2012 – resultatet belastas med engångsposter under det fjärde kvartalet

  2013-01-30 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Pressmeddelande, Malmö 30 januari 2013

  CDON Group (”koncernen”), Nordens ledande e-handelskoncern, offentliggör idag det preliminära resultatet för fjärde kvartalet samt helåret 2012.

  Koncernens nettoomsättning för det fjärde kvartalet 2012 ökade med 19% till 1.572,8 (1.316,4) Mkr. Det preliminära rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -110,7 (71,3) Mkr.

  Koncernens nettoomsättning för helåret 2012 ökade med 31,1% till 4.461,7 (3.403,7) Mkr. Det preliminära rörelseresultatet för helåret uppgick till -173,9 (129,2) Mkr.

  Koncernens rörelseresultat har under fjärde kvartalet påverkats negativt av engångsposter om 112 Mkr i dotterbolaget NLY Scandinavia (”Nelly.com”). Posterna identifierades i samband med upprättandet av årsbokslutet och de därtill hörande kontrollerna men också som en konsekvens av gruppens förvärv av lagerverksamheten i Falkenberg under det fjärde kvartalet. Engångsposterna består huvudsakligen av:

  • att lagervärdet inom Nelly.com reducerats med c:a 49 Mkr. Den huvudsakliga anledningen för nedskrivningen är ett överlager av varor för höst/vinter-säsongen 2012; samt
  • nedskrivning och justering av balansposter och lagerdiskrepanser om c:a 63 Mkr, varav ca 40 Mkr är hänförliga till 2011 eller tidigare.

  Koncernens preliminära rörelseresultat under helåret avviker därmed från bolagets tidigare bedömning, som offentliggjordes den 17 oktober 2012 i bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet. I denna rapport gjordes bedömningen att koncernen skulle leverera en negativ rörelsemarginal, inklusive engångsposter, på 0,5-1,0 % för helåret. Koncernens preliminära rörelsemarginal för helåret, inklusive engångsposter, uppgår nu till -3,9 %.

  Paul Fischbein, VD och koncernchef, kommenterar:
  Nelly.com är ett ungt bolag som expanderat kraftfullt under entreprenöriella former. Det är beklagligt att konstatera att bolagets tidigare administrativa rutiner, ekonomiska styrning och kontroll inte har dimensionerats för en snabb tillväxt och därmed inte har uppfyllt de krav man ska ställa på ett bolag av Nellys storlek. Samtidigt har Nelly en fundamentalt stark affär med hög tillväxt och en ledande marknadsposition.

  Sedan ett par månader har stora delar av Nellys ledning bytts ut och ett stort förbättringsarbete har påbörjats. Bland annat har bolaget en ny VD samt kraftigt förstärkta funktioner för ekonomi, inköpscontrolling och logistik. Dessa åtgärder ger bolaget framtida stabilitet och kapacitet att fortsätta växa. Under fjärde kvartalet befäste Nelly sin marknadsposition med en försäljningstillväxt om 22%.”

  Paul Fischbein kommenterar koncernens resultat:
  ”CDON Groups totala försäljning nådde nya rekordnivåer såväl under fjärde kvartalet som under helåret 2012. Försäljningen ökade med 19% i det fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år och med 31% för helåret, vilket bekräftar gruppens starka underliggande affär. E-handeln fortsatte att ta andelar från den traditionella butikshandeln och vi ser en underliggande fortsatt stark efterfrågan inom samtliga våra fyra segment. I synnerhet uppvisar två av våra kärninnehav, CDON.com samt Gymgrossisten fortsatt imponerande försäljningstillväxt samtidigt som de levererar stabila rörelseresultat.”

    
  Koncernens fullständiga finansiella resultat kommer att offentliggöras i ordinarie bokslutskommuniké den 8 februari 2013.

    
  Bolaget kommer arrangera ett konferenssamtal idag kl 13:00 Stockholm-tid, 12:00 London-tid och 07:00 New York-tid.

  För att delta i konferenssamtalet, vänligen ring:
  Sverige:               
  +46(0)8 5352 6408
  Internationellt:      
  +44(0)20 7136 2055
  US:                     
  +1718 354 1152

  Pin-koden som krävs för att delta i samtalet är 8941780.

    
  Preliminär finansiell information i sammandrag

     

       
  För ytterligare information, besök cdongroup.com eller kontakta:

  Paul Fischbein, Verkställande Direktör och Koncernchef
  Tfn:           +46 (0) 10 703 20 00                   

  Fredrik Bengtsson, Kommunikationschef 
  Tfn:           +46 (0) 700 80 75 04
  E-post:      press@cdongroup.com, ir@cdongroup.com

     
  Om CDON Group

  CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e-handel inom Underhållning (CDON.COM, BookPlus.fi, Lekmer.com), Mode (Nelly.com, Heppo.com, Members.com), Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Bodystore.com) och Hem & Trädgård (Tretti.com och Rum21.se). Under 2011 genererade gruppen 3,4 miljarder kronor i intäkter. CDON Group är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid-cap lista under kortnamnet CDON.

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CDON Group ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 januari 2013 klockan 08:00 CET.

  Prenumerera