Skicka ett meddelande

  CDON Group Årsstämma 2012

  2012-05-08 12:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  CDON Group AB (publ.), Nordens ledande e-handelskoncern, tillkännagav idag att dagens årsstämma i Stockholm röstade för att stödja följande förslag presenterade vid årsstämman.

  Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt beslutade att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt 271 842 913,58 kronor, förs över i ny räkning, varav 139 870 129 kronor till överkursfond.

  Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

  Årsstämman omvalde Mia Brunell Livfors, Mengmeng Du, Lars-Johan Jarnheimer, Lars Nilsson, Henrik Persson och Florian Seubert som styrelseledamöter. Vidare valde årsstämman Lars-Johan Jarnheimer som styrelsens ordförande. Som tidigare tillkännagetts hade Hans-Holger Albrecht avböjt omval.

  Årsstämman fastställde styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma enligt följande. Ett sammanlagt arvode om 2 625 000 kronor, varav 650 000 kronor till styrelsens ordförande och 315 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter samt 400 000 kronor i arvode för arbetet i styrelsens utskott. För arbete i revisionsutskottet ska arvode om 150 000 kronor utgå till ordföranden och 75 000 kronor till vardera av de två övriga ledamöterna och för arbete i ersättningsutskottet ska arvode om 50 000 kronor utgå till ordföranden och 25 000 kronor till vardera av de två övriga ledamöterna. Vidare beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkända fakturor.

  Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

  Årsstämman godkände den föreslagna ordningen för valberedningen.

  Årsstämman godkände de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

  Årsstämman beslutade att anta ett incitamentsprogram ("Planen") för cirka 20 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen. För att delta i Planen krävs att deltagarna äger CDON Group-aktier. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Därefter kommer deltagarna att erhålla en vederlagsfri tilldelning av målbaserade aktierätter samt, i vissa fall, prestationsbaserade aktierätter och personaloptioner enligt angivna villkor. Under förutsättning att Planens villkor har uppfyllts, berättigar varje aktierätt deltagaren att vederlagsfritt erhålla en stamaktie i bolaget och varje personaloption berättigar deltagaren att förvärva en stamaktie till ett pris motsvarande 120 procent av aktiepriset vid tiden för tilldelning.

  För att säkerställa leverans av aktier i enlighet med Planen, bemyndigade årsstämman styrelsen att besluta om en riktad emission av C-aktier till Nordea Bank AB (publ) samt besluta om att återköpa samma aktier. Vidare beslutades det att C-aktierna som CDON Group återköpt, efter omvandling till stamaktier, ska kunna överlåtas till deltagarna i enlighet med Planen.

  Årsstämman beslutade att avslå förslaget från aktieägaren Fredrik Norberg om uppdrag för styrelsen att utreda förutsättningarna för att erbjuda aktieägarförmåner.

  Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Lars Nilsson omvaldes som ordförande i revisionsutskottet och Henrik Persson samt Florian Seubert utsågs som utskottets ledamöter. Mia Brunell Livfors omvaldes som ordförande för ersättningsutskottet och Lars-Johan Jarnheimer och Mengmeng Du utsågs som utskottets ledamöter.

  ***

  Prenumerera