Skicka ett meddelande

  CDON Group AB (publ): Tvångsinlösen av aktierna i Tretti AB (publ)

  2012-01-25 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  CDON Group AB (publ) ("CDON Group" eller "koncernen"), Nordens ledande e-handelskoncern, tillkännagav idag att skiljeförfarandet rörande tvångsinlösen av utestående aktier i Tretti AB (publ) (”Tretti”) har avslutats.

  Skiljeförfarandet inleddes i juni 2011 genom att CDON Group begärde inlösen av samtliga utestående aktier i Tretti AB (publ). Skiljenämnden meddelade den 15 december 2011 en särskild skiljedom, enligt vilken skiljenämnden fastställde att CDON Group hade rätt och skyldighet att lösa in utestående 75.598 aktier. CDON Group erhöll genom denna dom även förhandstillträde till aktierna. CDON Group ägde således 100 procent av aktierna i Tretti vid utgången av 2011.

  Skiljenämnden har vidare den 19 januari 2012 meddelat en slutlig skiljedom och där fastställt lösenbeloppet till 67,25 kr per aktie, dvs totalt 5.083.966 kr för samtliga utestående aktier. Beloppet jämte upplupen ränta, sammanlagt 5.203.410 kr, har erlagts till minoritetsaktieägarna den 20 januari 2012. Skiljenämnden har även fastställt skiljenämndens och den gode mannens arvode till totalt 428.000 kr exklusive mervärdesskatt (505.000 kr inklusive mervärdesskatt) och förpliktat CDON Group att betala arvodet. Denna kostnad kommer att belasta CDON Groups resultat för första kvartalet 2012.

  ***

  Prenumerera