Skicka ett meddelande

  Bokslutskommuniké för 2017

  2018-01-31 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  GOD TILLVÄXT OCH STÄRKT BRUTTORESULTAT

  FJÄRDE KVARTALET(¹)

  •  Nettoomsättningen ökade 9 procent till 1 199,8 (1 100,3) miljoner kronor
  •  Bruttoresultatet ökade 14 procent till 261,7 (230,5) miljoner kronor
  •  Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 52,4 (62,9) miljoner kronor
  •  Rörelseresultatet uppgick till 35,6 (42,7) miljoner kronor
  •  Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,05 (0,13) kronor före och efter utspädning
  •  Likvida medel ökade till 624,7 (435,2) miljoner kronor vid årets slut
  •  Den avsedda strukturen uppnådd i och med avyttringen av Health and Sports Nutrition Group

  HELÅRET(¹)

  •  Nettoomsättningen ökade 8 procent till 3 396,7 (3 158,5) miljoner kronor
  •  Bruttoresultatet ökade 35 procent till 762,7 (565,7) procent
  •  Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar ökade till 90,0 (13,2) miljoner kronor
  •  Rörelseresultatet förbättrades till 20,7 (-60,5) miljoner kronor
  •  Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -0,16 (-1,24) kronor före och efter utspädning
  Miljoner kronor 2017
  Okt-dec 
  2016
  Okt-dec 
  Δ  2017
  Jan-dec 
  2016
  Jan-dec 
  Δ 
  Nettoomsättning 1 199,8  1 100,3  9%  3 396,7  3 158,5  8% 
  Bruttoresultat  261,7  230,5  14%  762,7  565,7  35% 
  Bruttomarginal  21,8%  20,9%     22,5%  17,9%    
  Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 52,4  62,9  -17%  90,0  13,2  582% 
  Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar, procent 4,4%  5,7%     2,7%  0,4%    
  Rörelseresultat 35,6  42,7  -17%  20,7  -60,5 
  Rörelsemarginal 3,0%  3,9%     0,6%  -1,9%    
  Kassaflöde från rörelsen 225,4  223,7  1%  25,4  -3,4 

  (¹) Tretti, Lekmer och HSNG redovisas under avvecklad verksamhet i koncernens redovisning. Räntekostnader i Qliro Financial Services rapporteras som kostnad för sålda varor och tjänster i koncernredovisningen. Under 2017 redovisas inga jämförelsestörande poster. Historiska tal har inte justerats för jämförelsestörande poster under 2016.

  GOD TILLVÄXT OCH STÄRKT BRUTTORESULTAT
  Qliro Group går in i det nya året med fullt fokus på tre affärsområden, CDON Marketplace, Nelly och Qliro Financial Services. Efter avyttringar av Lekmer, Members.com och HSNG har vi den struktur vi såg framför oss när vi reviderade strategin i januari 2017. Omställningen har visat sig framgångsrik och koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent och bruttomarginalen stärktes med 4,6 procentenheter till 22,5 procent för året. Samtidigt ökade rörelseresultatet före av- och nedskrivningar med 582 procent till 90 miljoner kronor. Alla tre affärsområden ökade omsättningen och bruttoresultatet för både året och kvartalet.

  Vårt mål är att vara den nordiska ledaren inom digital handel och närliggande finansiella tjänster. CDON Marketplace och Nelly har starka positioner i två dynamiska segment av e-handeln. Deras tillväxt driver samtidigt ökande volymer till Qliro Financial Services. Detta ger Qliro Financial Services låga kundanskaffningskostnader, förlänger vår relation med konsumenterna och gör det möjligt att erbjuda nya tjänster. 

  Strategin för Qliro Financial Services är att bygga ett finansbolag som underlättar digital handel och konsumenters vardag. Vi säkerställer att handlare erbjuder effektiva betalningslösningar med god konvertering. Dessutom handlar konsumenter med Qliro-konto oftare hos våra anslutna e-handlare.

  CDON Marketplace går in i en ny fas
  CDON Marketplace har nått en stark position som den ledande nordiska digitala marknadsplatsen. Marknadsplatsen har nått en kritisk massa och under förra året sålde externa handlare varor för en halv miljard kronor via CDON.COM. Vi går nu in en ny fas där investeringar i teknologi, logistik och varumärke möjliggör ökad effektivitet och där organisationen inte kommer att växa från nuvarande nivå.

  Nelly positionerat för accelererad tillväxt
  Nelly är ett av Nordens starkaste modevarumärken på nätet för unga konsumenter. För året ökade omsättningen med 5 procent samtidigt som rörelseresultatet före av- och nedskrivningar mer än fördubblades. Detta visar att våra investeringar i egna varumärken, sortiment och logistik har givit oss rätt förutsättningar för lönsam tillväxt. Vi är nu välpositionerade för accelererad tillväxt.

  Qliro Financial Services har nått tillräcklig skala
  Qliro Financial Services ökade rörelseintäkterna med 41 procent och rörelseresultatet före av- och nedskrivningar med 56 procent under året. Vid årets slut var utlåningen till allmänheten över en miljard kronor. En växande andel av detta var personlån i Sverige där vi har goda förutsättningar för att accelerera denna affär. Qliro Financial Services organisation har nått en tillräcklig storlek för att hantera en betydande ökning av låneboken med nuvarande erbjudande utan en väsentlig ökning av antalet anställda.

  Finansiell handlingsfrihet
  Vi har en god finansiell ställning som ytterligare förstärkts av försäljningen av HSNG, vilken gav oss ytterligare 370 miljoner kronor när vi avslutade affären. Detta ger oss goda möjligheter att fortsätta investera i våra affärsområden. Med fokus på operationell effektivitet arbetar vi vidare med att bredda marknadsplatsen med 1 500 handlare, förstärka våra modevarumärken, effektivisera logistiken, dra nytta av våra kundrelationer och stärka vår roll i värdekedjan.

  Stockholm i januari 2018
  Marcus Lindqvist, VD och koncernchef

  Telefonkonferens
  Analytiker, investerare och media är inbjudna till ett konferenssamtal idag klockan 10. För att delta, vänligen ring:
  Sverige 08 5033 6574
  UK +44 330 336 9105
  US +1 323 794 2551
  PIN-koden för att delta: 7238530

  Presentationsmaterialet och webcast publiceras på www.qlirogroup.com.

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Marcus Lindqvist, koncernchef och verkställande direktör
  Mathias Pedersen, finansdirektör
  Telefon: 010 703 20 00

  Niclas Lilja, Head of Investor Relations
  Telefon: 0736 511 363
  ir@qlirogroup.com 

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2017 omsatte gruppen 3,4 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018 klockan 8:00 CET.

  Prenumerera