Skicka ett meddelande

  Bokslutskommuniké 2019

  2020-02-05 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  DOTTERBOLAGET QLIRO AB NOTERAS, CDON FÖRBEREDS FÖR ATT DELAS UT TILL AKTIEÄGARNA OCH NELLY GENOMFÖR ÅTGÄRDSPROGRAM

  FJÄRDE KVARTALET1

  • Nettoomsättningen uppgick till 919,2 (1 047,0) miljoner kronor
  • Dotterbolaget Qliro AB (tidigare kallat Qliro Financial Services) ökade låneboken med 39 procent och de totala rörelseintäkterna med 8 procent
  • CDON ökade de externa handlarnas försäljning med 75 procent
  • Nelly minskade nettoomsättningen med 1 procent
  • Bruttomarginalen ökade till 22,7 (23,6) procent
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -18,5 (35,1) miljoner kronor
  • Qliro AB:s rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till -14,3 (2,8) miljoner kronor påverkat av satsningar för tillväxt, noteringsprocessen och kundförluster
  • CDON ökade bruttomarginalen med 4,5 procentenheter till 19,5 (15,0) procent och rörelseresultatet före avskrivningar till 23,2 (19,7) miljoner kronor
  • Nellys rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -13,2 (19,2) miljoner kronor påverkat av försäljningskampanjer som bidrog till att minska lagret
  • Rörelseresultatet uppgick till -48,3 (16,3) miljoner kronor
  • Resultatet efter skatt uppgick till -53,3 (5,1) miljoner kronor
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,36 (0,03) kronor före och efter utspädning
  • Planen är att notera Qliro AB. Processen har också inletts för att dela ut CDON till Qliro Groups aktieägare. Nelly blir enligt denna plan det kvarvarande verksamheten i koncernen
  • VD Marcus Lindqvist lämnar sin position i samband med uppdelningen

  HELÅRET1

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 938,6 (3 257,7) miljoner kronor
  • Bruttomarginalen ökade med över 3 procentenheter till 27,3 (24,0) procent
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 4,7 (19,0) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet uppgick till -94,3 (-52,2) miljoner kronor
  • Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet1 uppgick till -109,6 (2,6) miljoner kronor, påverkat av en skattekostnad i första kvartalet på grund av efterbeskattning från skatteåret 2012
  • Resultatet per aktie inkl. avvecklad verksamhet1 uppgick till -0,74 (0,02) kronor före och efter utspädning
  • Likvida medel uppgick till 553,9 (691,8) miljoner kronor vid årets utgång, varav 313,7 (670,0) miljoner kronor i e-handelsverksamheten
  Miljoner kronor 2019
  Okt-dec
  2018
  Okt-dec
  2019
   
  2018
   
  Nettoomsättning 919,2 1 047,0 2 938,6 3 257,7
  Bruttoresultat 209,1 247,5 803,4 782,5
  Bruttomarginal 22,7% 23,6% 27,3% 24,0%
  Rörelseresultat före av- och nedskrivningar -18,5 35,1 4,7 19,0
  Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar, procent -2,0% 3,3% 0,2% 0,6%
  Rörelseresultat -48,3 16,3 -94,3 -52,2
  Rörelsemarginal -5,3% 1,6% -3,2% -1,6%

  1Verksamheten redovisas exklusive effekterna av IFRS 16. Vissa intäkter har omklassificerats från ränteintäkter till provisionsintäkter i Qliro AB och provisionsintäkter ingår numera i koncernens nettoomsättning. Jämförelsesiffrorna är justerade med 9,3 miljoner kronor för kvartalet och 31,7 miljoner kronor för helåret. Lekmer och HSNG redovisas under avvecklad verksamhet i jämförelsesiffrorna i koncernen för 2018.

  DOTTERBOLAGET QLIRO AB NOTERAS, CDON FÖRBEREDS FÖR ATT DELAS UT TILL AKTIEÄGARNA OCH NELLY INFÖR ÅTGÄRDSPROGRAM

  Vår strategi är sedan juni 2018 att dela upp koncernen i tre separata bolag. Som tidigare kommunicerats förväntas detta ske under första halvåret. Då vi nu går in i slutfasen vill vi redogöra för hur uppdelningen planeras och strategin för koncernens fortsatta verksamhet. Planen är att notera dotterbolaget Qliro AB. Processen har också inletts för att dela ut CDON till Qliro Groups aktieägare. Enligt denna plan kvarstår Nelly i koncernen. Syftet är att ge bolagen möjlighet att fokusera fullt ut på sin egen verksamhet och därmed stärka sin konkurrenskraft.

  Dotterbolaget Qliro AB noteras på Nasdaq Stockholm under första halvåret
  Som tidigare kommunicerats planerar vi att notera Qliro AB på Nasdaq Stockholms huvudlista. Qliro AB har idag en väletablerad position som leverantör av finansiella tjänster till e-handlare och konsumenter i Norden. Idag har bolaget relation med 2,1 miljoner konsumenter i Norden. Bolaget har en välfungerande motor för att fördjupa relationerna med konsumenter genom att successivt erbjuda alltmer omfattande finansiella tjänster.

  Givet bolagets starka position bedömer vi att en börsnotering ger en bra grund för framtida möjligheter, inklusive tillgång till kapitalmarknaden. För att möjliggöra fortsatt snabb tillväxt planeras en nyemission i samband med börsnoteringen. Efter notering kommer Qliro Group kvarstå som delägare under en begränsad tid för att underlätta en framgångsrik börsnotering.

  Qliro AB ökade låneboken med 39 procent till över två miljarder kronor. De totala rörelseintäkterna steg med 8 procent till 88 miljoner kronor. Satsningar för fortsatt tillväxt och kreditförluster bidrog till att rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -14 miljoner kronor.

  Nästa steg är att dela ut CDON till Qliro Groups aktieägare
  De senaste åren har digitala marknadsplatser blivit en alltmer dominerande kanal för e-handel. Vi är därför stolta över att CDON etablerat sig som Nordens ledande marknadsplats med nästan 1,8 miljoner kunder. CDON har bevisat sin förmåga att växa marknadsplatsen. Modellen är skalbar med begränsat kapitalbehov.

  CDON nådde ett positivt rörelseresultat före avskrivningar på 23 (20) miljoner kronor i kvartalet och på 15 (-19) miljoner för året. Det innebär att CDON uppfyllt sina finansiella mål för tillväxt för kvartalet och året samt uppfyllt den tidigare kommunicerade bedömningen om positivt rörelseresultat före avskrivningar för helåret. Dessutom har lagernivåerna minskat med 41 procent. För helåret 2020 är bedömningen att de externa handlarnas bruttoförsäljningsvärde ökar väsentligt snabbare än målet och att rörelsemarginalmålet uppnås.

  Bolaget har på många sätt överträffat våra förväntningar och är väl skickat för att utvecklas utanför Qliro Group. Vi förbereder därför för utdelning (genom ett så kallat Lex Asea förfarande) och för att dess aktie ska upptas till handel på First North.

  Nelly koncentrerar verksamheten på Norden
  Nelly är en så kallad ”digital native” med ett av Nordens starkaste modevarumärken för unga kvinnor. Över 40 procent av bolagets försäljning är av egna varumärken och kundbasen visar en stark lojalitet.

  Tyvärr har den finansiella utvecklingen inte varit tillfredsställande. Under kvartalet minskade Nelly omsättningen med 1 procent, bruttoresultatet uppgick till 75 miljoner kronor och rörelseresultatet före av- och nedskrivningar minskade till -13 (19) miljoner kronor. Bolaget hanterade ett överlager från tidigare kvartal genom utförsäljningar, vilket minskade lagret med 20 procent under kvartalet. Dock har det haft negativ påverkan på produktmarginalen.

  Vi är naturligtvis inte nöjda och vidtar kraftiga åtgärder. Nelly koncentrerar verksamheten på den nordiska marknaden och utanför Norden ska vi minska de egna försäljningsinsatserna och driva försäljningen via andra kanaler, som Zalando. Vi ska också fortsätta sänka lagernivåerna och genomför en minskning av tjänstemannaorganisationen med cirka 25 tjänster. Med våra åtgärder kommer vi att återgå till lönsam tillväxt. Vår bedömning för 2020 är att nettoomsättningen ökar, men inte i nivå med målet och att rörelsemarginalen före av- och nedskrivningar blir cirka 2 – 4 procent.

  Qliro Groups framtida verksamhet
  Qliro Group förblir listat och driver då den kvarvarande verksamheten, vilket i nuvarande plan är Nelly. I samband med detta planerar Qliro Group att byta namn till Nelly Group. Efter en notering av Qliro AB kommer koncernen fortsätta att äga en aktiepost i Qliro AB under en begränsad tid för att underlätta en framgångsrik börsnotering.

  Parallellt med dessa förberedelser pågår samtal med aktörer kring eventuella avyttringar eller strukturaffärer vilket skulle kunna påverka vilket bolag som slutligen kvarstår.

  I samband med att koncernen delas upp är mitt uppdrag slutfört för Qliro Group och jag lämnar därmed gruppen efter fyra intensiva år. Alla tre dotterbolag är nu välpositionerade med starka styrelser och ledningsgrupper. Jag ser fram emot att följa verksamheterna de kommande åren.

  Marcus Lindqvist
  VD och koncernchef
  Stockholm, 5 februari 2020

  Telefonkonferens
  Analytiker, investerare och media bjuds till ett konferenssamtal idag klockan 10. För att delta, vänligen ring:
  Sverige 08 5033 6573
  UK +44 330 336 9104
  US +1 929 477 0630
  PIN-koden för att delta 639334
  Presentationsmaterialet och webcast publiceras på www.qlirogroup.com.

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Niclas Lilja, Head of Investor Relations
  Telefon: 0736511363
  ir@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en nordisk e-handelsgrupp som driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly och fintech-bolaget Qliro AB som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2019 omsatte gruppen 2,9 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 februari 2020 klockan 8.

  Prenumerera