Skicka ett meddelande

  Bokslutskommuniké 2018

  2019-02-05 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  ETABLERING AV TRE SJÄLVSTÄNDIGA OCH BÖRSFÄHIGA BOLAG

  FJÄRDE KVARTALET[1]

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 037,7 (1 199,9) miljoner kronor
   –    Qliro Financial Services ökade låneboken 45% och totala rörelseintäkterna 26%  
   –    Nelly ökade antalet kunder 11%, orderingången 6% och nettoomsättningen 1% 
   –    CDON Marketplace omställningen ledde till att externa handlare ökade försäljningen med 20% medan nettoomsättningen minskade 24% 
  • Bruttomarginalen ökade med 1,2 procentenheter till 23,0 (21,8) procent
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 35,1 (52,4) miljoner kronor
   –    Qliro Financial Services lönsamhet påverkades av kommersiella initiativ
   –    Nelly rapporterade lägre lönsamhet i en svag marknad
   –    CDON Marketplace ökade lönsamheten drivet av omställningen
  • Rörelseresultatet uppgick till 16,3 (35,6) miljoner kronor
  • Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 5,1 (6,9) miljoner kronor
  • Resultatet per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick 0,03 (0,05) kronor före och efter utspädning

  HELÅRET[1]

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 226,0 (3 396,7) miljoner kronor
  • Bruttomarginalen ökade till 23,3 (22,5) procent
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 19,0 (90,0) miljoner kronor
  • Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 2,6 (-23,3) miljoner kronor
   –    Inklusive skatte- och räntekostnader om 70 miljoner kronor hänförliga till CDON Alandia år 2008-2012
  • Resultatet per aktie inkl. avvecklad verksamhet uppgick till 0,02 (-0,16) kronor före och efter utspädning
  • Likvida medel ökade till 691,8 (624,7) miljoner kronor vid periodens slut
  Miljoner kronor 2018
  Okt-dec 
  2017
  Okt-dec 
  2018
  Jan-dec
  2017
  Jan-Dec
  Nettoomsättning 1 037,7 1 199,9 3 226,0 3 396,7
  Bruttoresultat  238,2 261,8 750,9 762,7
  Bruttomarginal, procent  23,0 21,8 23,3 22,5
  Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 35,1 52,4 19,0 90,0
  Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar, procent 3,4 4,4 0,6 2,7
  Rörelseresultat 16,3 35,6 -52,2 20,7
  Rörelsemarginal, procent 1,6 3,0 -1,6 0,6

  [1] Lekmer och HSNG redovisas under avvecklad verksamhet i koncernens redovisning.

   
  ETABLERING AV TRE SJÄLVSTÄNDIGA BOLAG
  Qliro Groups strategi är sedan juni 2018 att driva Qliro Financial Services, CDON Marketplace och Nelly som tre helt självständiga bolag. Detta skapar de bästa förutsättningarna för bolagen och därmed ökat aktieägarvärde. Processen löper enligt plan och vi har tagit flera steg i detta arbete under kvartalet. 

  Som ett led i processen har vi förnyat ledarskapet i de tre bolagen och förstärkt bolagsstyrningen i Nelly och CDON. Därmed har samtliga bolag nu separata styrelser med representanter från koncernens styrelse, ledning samt externa ledamöter för Qliro Financial Services och Nelly. Detta innebär att bolagen drivs oberoende av varandra och att koncernledningen fokuserar på att göra bolagen självständiga och börsfähiga samt att utvärdera potentiella transaktioner. Arbetet pågår med att separera bolagens IT- och ekonomisystem och alla tre bolag bedöms vara operativt och strukturellt självständiga under första halvåret 2019. Bedömningen är att alla våra bolag kommer att vara börsfähiga under andra halvåret 2019.

  Qliro Financial Services ökar låneboken kraftigt
  Qliro Financial Services erbjuder finansiella tjänster till konsumenter och handlare. Under året som kommer är fokus främst att attrahera fler handlare samt ytterligare stärka det nordiska erbjudandet. Bolaget har över 30 handlare och hälften av volymen är från e-handlare utanför koncernen.

  I kvartalet växte låneboken 45 procent till över 1,5 miljarder kronor, med snabbast tillväxt inom personlån. De totala rörelseintäkterna ökade med 26 procent trots att transaktionsvolymerna påverkades negativt av att CDON Marketplace fasar ut försäljning från eget lager.

  De totala rörelsekostnaderna ökade med 31 procent, drivet av ökade marknadssatsningar och rekrytering av personer som arbetar med att attrahera nya handlare. Därutöver har bolaget ytterligare förstärkt ledningsgruppen och nyckelfunktioner som ett led i arbetet att bli ett självständigt bolag.

  CDON Marketplace drar fördel av omställningen
  CDON Marketplace fortsätter framgångsrikt omställningen som Nordens ledande marknadsplats. Under kvartalet ökade de externa handlarnas försäljning med 20 procent, vilket visar marknadsplatsens potential. Samtidigt fördubblades rörelseresultatet före avskrivningar till 20 miljoner kronor och motsvarande marginal ökade från 1,3 procent till 3,5 procent. Detta drevs av att kommissionsintäkterna ökade 27 procent samtidigt som personalkostnader minskade med 20 procent då bolaget dragit nytta av sin IT-plattform och ökad automation.

  Drivkraften för satsningar på marknadsplatsmodellen och dropshipment (försäljning direkt från leverantörernas lager) är att skapa tillväxt med lägre kapitalbindning och därmed stärkta kassaflöden över tid. Vid slutet av året var lagernivån 31 procent lägre än förra året.

  Vi har nu lagt grunden till fortsatt tillväxt och ökad effektivitet vilket ger möjlighet till ytterligare sänkta personalkostnader under 2019. Skalbarheten och fortsatt tillväxt av marknadsplatsen är nyckeln till att bygga ett självständigt och lönsamt bolag. Som tidigare kommunicerats bedöms rörelseresultatet före av- och nedskrivningar bli positivt för 2019.

  Nelly lockar fler kunder
  Nelly är ett av Nordens mest kända modevarumärken på nätet bland kvinnor i åldern 18 till 29. Kärnan består av egna varumärkena som kompletteras med en välkomponerad portfölj av cirka 200 externa varumärken.

  Den totala modemarknaden i Sverige kännetecknades av en svagare efterfrågan som ledde till generellt hög kampanjaktivitet i kvartalet. Nellys satsning på tillväxt ledde till att antalet kunder ökade 11 procent och genomsnittlig kundkorg med 10 procent i kvartalet. Den framgångsrika kundrekryteringen är viktig givet bolagets starka kundlojalitet över tid. Orderingången ökade med 6 procent, men omsättningsökningen begränsades till 1 procent på grund av ökad returgrad. Omsättningen ökade i Norge, Danmark och Finland, men minskade i Sverige. På den svenska marknaden hade bolaget en stark Singles’ Day men en mindre effektiv försäljningsstrategi under Black Week. Detta ledde till att bolaget under mellandagsrean fokuserade på att sälja säsongsvaror för att säkerställa att lagret är kurant inför den nya säsongen.

  Finansiell handlingsfrihet
  Qliro Group har en stark finansiell ställning med en kassa om 692 miljoner kronor, varav e-handelsverksamhetens nettokassa var 420 miljoner kronor (exklusive obligationslån). Mot bakgrund av detta löser vi det utestående obligationslånet om 250 miljoner kronor. Det sänker vår skuldsättning samt medför att obligationslånets restriktioner kring särnoteringar och utdelningar upphör gälla. Våra bolag har starka positioner och är drivande inom nordisk e-handeln.

  Marcus Lindqvist
  VD och koncernchef
  Stockholm, 5 februari 2019
   

  VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER FJÄRDE KVARTALET

  Carolina Brandtman tillträdde som VD på Qliro AB
  Carolina Brandtman tillträdde som VD på Qliro Financial Services (Qliro AB) i slutet av november 2018. Rekryteringen kommunicerades den 15 december 2017.

  Nya finansiella mål
  Styrelsen i Qliro Group beslöt den 18 oktober att fastställa nya finansiella mål i dotterbolagen, se ovan.

  Nellys styrelse förstärks
  Den 13 november meddelades att NLY Scandinavias (Nellys) styrelse förstärks med Maj-La Pizzeli och Louise Nylén som besitter lång erfarenhet av mode och digital marknadsföring.

  Qliro Group påkallade förtida inlösen av obligationer
  Den 4 februari meddelades att Qliro Group kommer att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer 2017/2020.

   
  Telefonkonferens

  Analytiker, investerare och media är inbjudna till ett konferenssamtal idag klockan 10. För att delta, ring:
  Sverige 08 5033 6574
  UK +44 330 336 9105
  US +1 929 477 0324
  PIN-koden för att delta 8254074. Presentationsmaterialet och webcast publiceras på www.qlirogroup.com.

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Marcus Lindqvist, koncernchef och verkställande direktör
  Niclas Lilja, Investor Relations
  Telefon 0736511363
  ir@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2018 omsatte gruppen 3,2 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet QLRO.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 februari 2019 klockan 8.

  Prenumerera