Skicka ett meddelande

  Bokslutskommuniké 2015

  2016-01-27 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 2% och uppgick till 1 685,5 (1 649,7) Mkr
  • EBITDA exklusive avyttrade rörelser under 2014 och poster av engångskaraktär uppgick till 7,0 (15,2) Mkr
  • Rörelseresultatet exklusive avyttrade rörelser under 2014 och poster av engångskaraktär uppgick till -5,7 (8,0) Mkr
  • Rörelseresultatet inklusive avyttrade rörelser under 2014 och poster av engångskaraktär uppgick till -31,9 (-3,6) Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till -29,4 (-7,0) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,20 (-0,06) kronor
  • Kassaflödet från rörelsen, exklusive Qliro Financial Services förändring i lånebok, uppgick till 142,8 (256,4) Mkr
  • Rörelseresultatet belastas med poster av engångskaraktär om 26,2 Mkr inom Lekmer

  Helåret 2015

  • Nettoomsättningen ökade med 4% och uppgick till 5 174,1 (4 966,7) Mkr. Inklusive avyttrade rörelser ökade nettoomsättningen med 3%
  • EBITDA exklusive avyttrade rörelser under 2014 och poster av engångskaraktär uppgick till -23,6 (34,8) Mkr
  • Rörelseresultatet exklusive avyttrade rörelser under 2014 och poster av engångskaraktär uppgick till -65,6 (8,6) Mkr
  • Rörelseresultatet inklusive avyttrade rörelser under 2014 och poster av engångskaraktär uppgick till -122,7 (33,0) Mkr 
  • Resultatet efter skatt uppgick till -101,6 (5,4) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,68 (0,02) kronor
  • Kassaflödet från rörelsen, exklusive Qliro Financial Services förändring i lånebok, uppgick till -73,4 (74,7) Mkr

   
  VD-ord

  Paul Fischbein, VD och koncernchef kommenterar: ”Det fjärde kvartalet innehöll många positiva nyheter men var också utmanande. Gruppens största segment, CDON Marketplace, levererade både stark försäljning och en betydande resultatförbättring. Under året har vi genomfört många stora förändringar inom CDON som nu börjar bära frukt. CDON är under stor förändring och resultatet i det fjärde kvartalet är bevis på att vi är på rätt väg även om det fortfarande återstår ytterligare viktiga åtgärder, bland annat en större omorganisation som vi arbetar med nu.

  Vårt nystartade bolag Qliro Financial Services fortsatte att utvecklas i enlighet med våra högt ställda förväntningar. Gruppens höga ordervolymer under kvartalet bidrog även till höga affärsvolymer för betallösningen Qliro och ett år efter lanseringen visar Qliro Financial Services ett positivt resultat i det fjärde kvartalet. Utlåningen till allmänheten uppgick vid årsskiftet till cirka 530 Mkr, varav cirka 200 Mkr finansierades med egna medel. Det har naturligtvis varit glädjande att följa utvecklingen inom Qliro Financial Services under det första verksamhetsåret och det ger också en indikation på den framtida potentialen inom segmentet. Nästa viktiga steg innefattar bland annat att fortsätta utrullningen av Qliro Financial Services inte minst genom lansering i Norge samt genom introduktion av nya finansiella tjänster efter att det förväntade tillståndet att bli kreditmarknadsbolag erhålls från Finansinspektionen.

  På den negativa sidan finner vi Lekmer, där driftstörningar vid lagerverksamheten återigen haft stor påverkan på bolagets och gruppens försäljning och resultat. Flytten till det nya lagret och driftsättningen av det nya lagersystemet har visat sig vara mer komplicerat än förväntat, vilket fick stora operationella konsekvenser när volymerna successivt ökade under kvartalet. Bolaget beslutade under slutet av november att minimera marknadsföring och försäljningsdrivande aktiviteter och fokusera uteslutande på att leverera redan lagda beställningar. Som en konsekvens av driftstörningarna har Lekmer i samband med bokslutsarbetet kostnadsfört 26 Mkr vid värdering av varulager vilket redovisas under poster av engångskaraktär i det fjärde kvartalet. 2015 var ett turbulent år för Lekmer och 2015 års utmaningar är helt hänförliga till Lekmers nya lager. Vi bedömer emellertid att de stora operationella problemen nu är bakom oss även om det uppskattningsvis tar ett till två kvartal till innan Lekmer är tillbaka i det goda skick som bolaget var i för ett år sedan. Lekmers framtida höga potential bedöms vara oförändrad.

  Det fjärde kvartalet var sammantaget ett utmanande kvartal och påverkades av externa faktorer såsom väder och valutaeffekter samtidigt som Lekmers lager upplevde stora driftstörningar. Vi ser emellertid att våra bolag har starka marknadspositioner och under 2015 fortsatte antalet aktiva kunder att växa och uppgår nu till en bit över 4 miljoner konsumenter i Norden. Detta skapar mycket fina förutsättningar för spännande framtida utveckling.”

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:

  Paul Fischbein, koncernchef och verkställande direktör
  Tfn: +46 (0) 10 703 20 00

  Nicolas Adlercreutz, CFO
  Tfn: +46 (0) 70 587 44 88

  Frågor från press, investerare och analytiker:
  Erik Löfgren, kommunikationschef                
  Tfn: +46 (0) 700 80 75 06
  E-post: press@qlirogroup.com, ir@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e-handelsaktör inom konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly (Nelly.com, NLYman.com, Members.com), Gymgrossisten (Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com, Milebreaker.com) och Tretti. I koncernen ingår även betaltjänsten Qliro. Under 2015 genererade koncernen 5,2 miljarder kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista under kortnamnet ”QLRO”.

  Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Qliro Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2016 klockan 08:00 CET.

  Prenumerera