Skicka ett meddelande

  Bokslutskommuniké 2014

  2015-01-28 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Fortsatt tillväxt och framgångsrik lansering av betaltjänsten Qliro

  Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen, exklusive avyttrade rörelser, ökade med 15% och uppgick till 1 649,6 (1 438,7) Mkr. Inklusive avyttrade rörelser ökade nettoomsättningen med 12% och uppgick till 1 649,6 (1 470,6) Mkr
  • Rörelseresultatet exklusive avyttrade rörelser, engångsposter och Qliro Financial Services uppgick till 21,9 (25,0) Mkr. Inklusive avyttrade rörelser, engångsposter och Qliro Financial Services uppgick rörelseresultatet till -3,6 (26,6) Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till -7,0 (15,8) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,06 (0,13) kronor
  • Kassaflödet från rörelsen, exklusive Qliro Financial Services, uppgick till 256,4 (138,0) Mkr. Inklusive Qliro Financial Services uppgick kassaflödet från rörelsen till 86,6 Mkr
  • Under kvartalet har företrädesemissionen om ca 647 Mkr slutförts och det konvertibla skuldebrevet om 250 Mkr förtidslösts

  Helåret 2014

  • Nettoomsättningen, exklusive avyttrade rörelser, ökade med 15% och uppgick till 4 966,8 (4 326,8) Mkr. Inklusive avyttrade rörelser ökade nettoomsättningen med 13% och uppgick till 5 014,9 (4 440,5) Mkr
  • Rörelseresultatet exklusive avyttrade rörelser, engångsposter och Qliro Financial Services uppgick till 22,8 (-0,3) Mkr. Inklusive avyttrade rörelser, engångsposter och Qliro Financial Services uppgick rörelseresultatet till 33,0 (-48,0) Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 5,4 (-67,3) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,02 (-0,65) kronor
  • Kassaflödet från rörelsen, exklusive Qliro Financial Services, uppgick till 74,7 (-138,6) Mkr. Inklusive Qliro Financial Services uppgick kassaflödet från rörelsen till -106,5 Mkr

  För redogörelse av försäljningar av rörelser och engångsposter, se sidan 5. För redogörelse av Qliro Financial Services påverkan se sidorna 4, 5 samt 11

  VD-ord
  Paul Fischbein, VD och koncernchef kommenterar: ”Qliro Groups försäljning fortsätter att uppvisa starkt momentum. Samtliga segment växer i det fjärde kvartalet och den totala försäljningen under 2014 uppnår för första gången 5 miljarder kronor samtidigt som helårets underliggande rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) och exklusive Qliro Financial Services uppgår till 49 (20) Mkr. Koncernens operativa kassaflöde, exklusive Qliro Financial Services lånebok, förbättras och uppgår till 75 (-139) Mkr för helåret.

  Vi är inne i en mycket spännande fas. Under det fjärde kvartalet bytte vi namn på gruppen till Qliro Group och bytet markerar att vi nu med snabba steg formar en ny framtid. Lanseringen av vår betallösning Qliro är ett bra exempel på ett viktigt initiativ som med stor framgång introducerades på marknaden under december. Vi ser därför fram emot den fortsatta utrullningen av betallösningen som fortsätter i högt tempo.

  Alla våra bolag växer starkt och vi fortsätter att investera i våra verksamheter. Utöver den fortsatta investeringen i betallösningen Qliro kommer vi flytta Lekmers lagerverksamhet till en ny anläggning som skapar kapacitet för fortsatt hög tillväxt och högre effektivitet. Samordningen av CDONs lagerverksamhet kommer att fortsätta under 2015 och vi arbetar även med att förbättra Nellys och Trettis logistikverksamhet genom fortsatta investeringar i system och utrustning.

  Nelly växte med 14 procent i det fjärde kvartalet i en marknad som var dämpad av det varma vädret och den snabba förstärkningen av USD som under kvartalet påverkade resultatet negativt med cirka 4 Mkr. Det underliggande resultatet, exklusive valutaeffekten, på vår hemmamarknad, Sverige, var fortsatt stabilt. Gymgrossisten ökade omsättningen med 14 procent, och uppvisade en EBIT-marginal om 7 procent.

  Antalet anslutna handlare till CDON Marketplace ökade till 402, vilket stärker den framtida tillväxt potentialen för CDON marketplace. CDON ökade försäljningen med 9 procent under kvartalet, och gjorde, trots stora investeringar, ett positivt underliggande rörelseresultat om nästan 6 Mkr. Den totala affärsvolymen för CDON inklusive Marketplace ökade med 12 procent under det fjärde kvartalet.

  Under kvartalet slutfördes Qliro Groups företrädesemission som tillför bolaget 647 miljoner före emissionskostnader och som stärker oss finansiellt och skapar nya möjligheter för bolaget. Jag vill här rikta ett särskilt tack till aktieägarna för det förtroende ni visar för Qliro Group och våra framtidsplaner.”

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Paul Fischbein, koncernchef och verkställande direktör
  Tfn: +46 (0) 10 703 20 00

  Frågor från investerare och analytiker:
  Nicolas Adlercreutz, CFO                                         
  Tfn: +46 (0) 70 587 44 88

  Frågor från press:
  Fredrik Bengtsson, kommunikationschef                                          
  Tfn: +46 (0) 70 080 75 04
  E-post: press@qlirogroup.com, ir@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e-handelsaktör inom konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly (Nelly.com, NLYman.com, Members.com), Gymgrossisten (Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com, Milebreaker.com) och Tretti. I koncernen ingår även betaltjänsten Qliro Payment Solution.
  Under 2014 genererade gruppen 5,0 miljarder kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista under kortnamnet ”QLRO”.

  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Qliro Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2015 klockan 08:00 CET.


  Prenumerera