Skicka ett meddelande

  Årsstämma 2013

  2013-05-14 15:30 - Regulatoriskt pressmeddelande
  CDON Group AB (publ.), Nordens ledande e-handelskoncern, tillkännagav idag att dagens årsstämma i Stockholm beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

  Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt 266.881.967,32 kronor, förs över i ny räkning, varav 141.033.274,00 kronor till överkursfond.

  Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

  Årsstämman omvalde Mia Brunell Livfors, Mengmeng Du, Lars-Johan Jarnheimer och Lars Nilsson, samt nyvalde David Kelly, Jonas Kjellberg och Patrick Andersen till styrelseledamöter. Vidare omvalde årsstämman Lars-Johan Jarnheimer som styrelsens ordförande.

  Årsstämman fastställde styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma enligt följande. Ett sammanlagt arvode om 3.071.000 kronor, varav 670.000 kronor till styrelsens ordförande och 325 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter samt 451.000 kronor i arvode för arbetet i styrelsens utskott. För arbete i revisionsutskottet ska arvode om 150.000 kronor utgå till ordföranden och 75.000 kronor till vardera av de två övriga ledamöterna och för arbete i ersättningsutskottet ska arvode om 75.000 kronor utgå till ordföranden och 38.000 kronor till vardera av de två övriga ledamöterna. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

  Årsstämman godkände den föreslagna ordningen för valberedningen.

  Årsstämman godkände de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

  Årsstämman beslutade att anta ett incitamentsprogram ("Planen") för cirka 40 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen. För att delta i Planen krävs att deltagarna äger CDON Group-aktier. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Därefter kommer deltagarna att erhålla en vederlagsfri tilldelning av målbaserade aktierätter samt, i vissa fall, prestationsbaserade aktierätter och personaloptioner enligt angivna villkor. Under förutsättning att Planens villkor har uppfyllts, berättigar aktierätterna deltagaren att vederlagsfritt erhålla stamaktier i bolaget och personaloptionerna ger deltagaren rätt att förvärva stamaktier till ett fastställt pris efter en treårig intjänandeperiod.

  För att säkerställa leverans av aktier i enlighet med Planen, bemyndigade årsstämman styrelsen att besluta om en riktad emission av 700.000 C-aktier till Nordea Bank AB (publ) samt besluta om att återköpa aktierna.

  Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Lars Nilsson utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Patrick Andersen (ny ledamot) och David Kelly (ny ledamot) utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Mia Brunell Livfors utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och Lars-Johan Jarnheimer och Mengmeng Du utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.

  Prenumerera